Dinsdag 30 januari jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de golfvereniging plaats. Er waren 51 leden aanwezig.

De vergadering werd geopend door onze voorzitter, Jan Buskes, die iedereen van harte welkom heette. Hierbij werd een speciaal welkom uitgesproken aan het aanwezige erelid en de leden van verdienste.

Bij de mededelingen gaf Jan aan dat het bestuur en de baanexploitant  in december met elkaar hebben overlegd en dat de samenwerking naar tevredenheid verloopt. Onderwerpen van het gesprek waren o.a. jeugdspelers, prijsdifferentiatie/lidmaatschapstarieven, speciale containers voor flesjes/blikjes, verbouwing van de serre na carnaval, spelersnamen tonen bij starttijden in E-golf4U. Een gedetailleerd verslag lees je binnenkort in de notulen.

Na de mededelingen was er ruimte voor de verschillende commissies om zaken te melden. De wedstrijdcommissie constateert een verdere terugloop van wedstrijddeelname en wil kijken naar nieuwe wedstrijdvormen, waarbij mogelijk meer overdag werkende leden aanwezig kunnen zijn. De commissie baseert zich daarbij op een eerder gehouden enquête. Er wordt aan gedacht om de huidige wedstrijden in een andere opzet te laten plaatsvinden of zelfs te laten vervallen. Dit leidde tot de nodige discussie bij aanwezige leden die vaak aan wedstrijden meedoen. De wedstrijdcommissie gaat hier binnenkort goed naar kijken en neemt dan pas een beslissing.

Penningmeester Theo Coumans lichtte de gezonde financiële positie van de vereniging toe en besprak daarna ook de begroting van 2024. Door de verhoging van de contributie kan de vereniging in 2024 weer een nagenoeg sluitende begroting presenteren.
De kascontrolecommissie deed verslag en adviseerde de vergadering om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Vervolgens heeft Lei Holthuijsen zich aangemeld om dit jaar als reservelid de commissie te versterken.

Jos Backus gaf een korte toelichting op de binnenkort af te werken statutenwijziging en daarna was het moment om afscheid te nemen van 2 bestuursleden, Rene van Stokkem (RHB)en Jos Backus (PR). Beide heren werden door Jan Buskes hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvingen daarbij een beeld van een golfer.
Zij worden opgevolgd door twee dames: Renée Backus (RHB) en Karin van Kemenade (PR).
Jan Buskes gaf aan dat hij nog 1 jaar aanblijft als voorzitter en dat hij of andere bestuursleden graag in gesprek gaan met geïnteresseerden in deze functie.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten en werd er nagepraat onder het genot van een drankje en de welbekende bitterballen.

Notulen ALV
De notulen van deze ALV zijn opgeslagen op het afgeschermde gedeelte op onze website. Klik hier voor toegang tot de notulen, maar let op, deze pagina is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord staat in de uitnodiging van de ALV, per mail verstuurd op 17-01-2024.

KvK